CZŁONKOSTWO

Zgodnie ze statutem Towarzystwa członkami zwyczajnymi mogą zostać obywatele polscy, stale mieszkający w Polsce:

 • zajmujący się działalnością w zakresie informacji naukowej i technicznej,
 • korzystający z usług informacji naukowej i technicznej, zainteresowani problematyką informacji.

Po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa oraz zadeklarowaniu składek członkowskich – minimalna wysokość – 30 zł/pół roku (emeryci i renciści 12 zł/pół roku). Płatne na konto: 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub instytucja, mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklarowała poparcie finansowe dla Towarzystwa.

Członkiem honorowym może zostać osoba, mająca wybitne osiągnięcia w dziedzinie informacji naukowej i technicznej lub szczególne zasługi w rozwoju działalności Towarzystwa. Godność tę nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków.

Członkowie zwyczajni PTIN mają prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz;
 • noszenia odznaki Towarzystwa;
 • uzyskiwania porad w zagadnieniach wynikających z profilu działania Towarzystwa;
 • udziału w imprezach szkoleniowo-popularyzacyjnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo;
 • korzystania z pomocy koleżeńskiej, organizowanej przez Towarzystwo;
 • ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTIN z zakresu informacji naukowej.

Członkowie honorowi, mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo ustaje w przypadku:

 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym wezwaniu do dokonania płatności składek;
 • wykluczenia, uchwałą Walnego Zebrania, za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu;
  utraty praw obywatelskich;
 • utraty osobowości prawnej w odniesieniu do członków wspierających.
 • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym wezwaniu do dokonania płatności składek;
 • wykluczenia, uchwałą Walnego Zebrania, za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu;
  utraty praw obywatelskich;
 • utraty osobowości prawnej w odniesieniu do członków wspierających.

Formularz zgłoszeniowy