PTINT

O czasopiśmie

Od 1993 roku Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej wydaje kwartalnik naukowy pt. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, który jest czasopismem obejmującym swym zakresem dziedzinę informacji naukowej (informatologii) i obszarów pokrewnych. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy (w aspekcie interdyscyplinarnym) stanowiące przedmiot zainteresowania środowiska twórców i użytkowników informacji. Czasopismo publikuje artykuły problemowe, komunikaty, recenzje oraz sprawozdania. Artykuły publikowane są w języku polskim z polskim i angielskim abstraktem. W wybranych numerach czasopisma zamieszczane są także artykuły w języku angielskim.

Każdy tekst naukowy zgłaszany do publikacji w kwartalniku naukowym „PTINT”, musi spełniać wszystkie warunki stawiane opracowaniom naukowym publikowanym po raz pierwszy, a w szczególności:

 1. stanowi oryginalną pracą naukową,
 2. nie był wcześniej publikowany,
 3. nie został skierowany do publikacji w innym czasopiśmie ani książce,
 4. treść artykułu nie narusza postanowień prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 5. nie powoduje konfliktu interesów,
 6. nie zachodzi wobec tego artykułu zjawisko ghostwriting ani guest authorship.

Zasady publikowania

Zasady publikowania

Każdy tekst nadesłany do redakcji Praktyki i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza [Formularz recenzji] [Review form]

Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji zewnętrznej i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego kwartalnika PTINT. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Wersja drukowana kwartalnika PTINT stanowi jego wersję pierwotną.

Zasady publikowania

Każdy tekst nadesłany do redakcji Praktyki i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza [Formularz recenzji] [Review form]

Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji zewnętrznej i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego kwartalnika PTINT. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Wersja drukowana kwartalnika PTINT stanowi jego wersję pierwotną.

Wskazówki dla autorów

edakcja prosi Autorów o przestrzeganie zasad przygotowania tekstu do publikacji.

 1. Teksty powinny być napisane w programie Word – zapisane w formacie .doc lub .rtf.
 2. Artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (do 20 stron : czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia).
 3. Do każdego artykułu należy dołączyć tytuł przetłumaczony na język angielski oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy proszeni są również o dołączenie do 5 słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej.
 4. Artykuł powinien być uzupełniony danymi o Autorze (tzn. tytuł naukowy, miejsce pracy, adres miejsca pracy, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy).
 5. Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały i podrozdziały.
 6. Materiały ilustracyjne takie jak tabele, wykresy, rysunki powinny być dołączone na osobnych stronach. Tabele, wykresy i rysunki powinny być ponumerowane oraz zatytułowane.
 7. Autorzy proszeni są o stosowanie przypisów dolnych wyjaśniających – ponumerowanych cyframi arabskimi. Redakcja zaleca zastępowanie przypisów bibliograficznych odsyłaczami do pozycji bibliografii załącznikowej (w nawiasach kwadratowych, z podaniem numeru stron, np. [5, s.24]).

Zasady redagowania literatury cytowanej

 1. Do każdego artykułu należy dołączyć literaturę cytowaną. Opisy bibliograficzne należy szeregować alfabetycznie (wg nazwisk autorów), numery opisów należy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Prace zbiorowe należy umieszczać pod pierwszym wyrazem tytułu.
Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Redakcja czasopisma naukowego „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (PTINT) przestrzega i realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zjawiska ghostwriting i guest authorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z tym:

 • Redakcja czasopisma Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej dbając o wysoki poziom merytoryczny, respektując zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do ochrony przed ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, zwraca się do Autorów o przestrzeganie najwyższych standardów prezentowania rezultatów swojej pracy.
 • Redakcja jest zobowiązana wymagać od Autora publikacji pełnej, rzetelnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora należy podać informacje o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie pracy, z zaznaczeniem ich afiliacji oraz ich udziału w przygotowaniu badań, koncepcji, założeń, metod, zbieraniu danych, realizacji badań, interpretacji wyników, opracowaniu tekstu itp.).
 • Autorzy mają obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowych oraz innych podmiotów (financial disclosure). Odpowiedzialność za podane informacje ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji.
 • Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 • Każdy Autor, który przesyła pracę do publikacji w kwartalniku „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” każdorazowo jest zobowiązany do złożenia Redakcji oświadczenia [PTINT-Oświadczenie Autora] w sprawie ghostwriting i guest authorship.
Rada programowa

Professor Dr. Habil. Tibor Koltay, Szent István University, Jászberény, Hungary

Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr inż. Henryk Szarski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ, Komitet Naukoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Anna Sitarska, prof. UJ

Dr Paloma Korycińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zespół recenzentów

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab., prof. UP  Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab., prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. , prof. UAM Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Dr. Habil. Tibor Koltay – Szent István University, Jászberény, Hungary

Dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě

Dr hab. , prof. UKSW Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab., prof. UMCS Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., prof. UWr Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński

Dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Pełne teksty (pliki w formacie pdf.) Kwartalnika PTIN: