HISTORIA PTIN

Geneza

Pierwszy projekt Statutu opracowany został 20 października 1981 roku, zaproponowano w nim nową nazwę stowarzyszenia jako Stowarzyszenie Pracowników Informacji Naukowej SPIN, rozesłany do wielu konsultantów środowiska z prośba o naniesienie propozycji zmian. Kolejny, gotowy statut SPIN powstał na podstawie korekty poprzedniego, przy uwzględnieniu uwag konsultantów. W dniach 16 i 17 grudnia 1981 roku zaplanowano zorganizowanie konferencji pracowników ośrodków informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej z inicjatywy instytucji: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Ośrodka Postępu Technicznego, na temat Problemy organizacji ośrodków inte w zreformowanego gospodarce. W czasie trwania konferencji tej zaplanowano formalne utworzenie Stowarzyszenia Pracowników Informacji Naukowej. Jednakże, ogłoszony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stan wojenny nie pozwolił na organizację konferencji, a tym samym sfinalizowanie procesu powołania Stowarzyszenia.

Powstanie Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (PTIN)

Idea utworzenia towarzystwa powróciła w 1984 roku, wniosek o powołanie Stowarzyszenia nie został zaopiniowany pozytywnie przez odpowiednie władze państwowe. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zostało zarejestrowane dopiero w 1992 roku, po 11 latach starań o jego utworzenie. Pierwsze Walne Zebranie PTIN odbyło się w dniu 29 lipca 1992 r. w Warszawie. Wybrane zostały władze Towarzystwa: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Działalność PTIN

W pierwszych założeniach stowarzyszenie miało być instytucją wspierającą upowszechnianie idei informacji naukowej, wpływającą na poprawienie organizacji i metod działalności informacyjnej w instytucjach informacji naukowej, reprezentującą środowisko w organach rządowych i samorządowych, gremiach branżowych, handlowych, naukowych i innych. Ponadto miało być reprezentantem Polski na polu międzynarodowym, a także uczestnikiem w spotkaniach stowarzyszeń i instytucji pokrewnych. Towarzystwo miało współpracować, wymieniać poglądy i doświadczenia, nawiązywać kontakty i wykorzystywać je dla poprawienia kondycji informacji naukowej w kraju.

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej było pierwszą i jedyną ogólnokrajową organizacją działającą na polu szeroko pojętej informacji naukowej. Powstało jako odpowiedź ze strony Polski na fakt wzrostu liczby stowarzyszeń tego rodzaju na świecie oraz rozwoju i przyrostu informacji i jej roli w społeczeństwie, w okresie działań przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz rosnącej roli wiedzy w gospodarce.

Członkami PTIN mogą być obywatele polscy, stale mieszkający w Polsce, którzy zajmują się zawodowo działalnością w zakresie informacji naukowej i technicznej, korzystają z usług informacji naukowej i technicznej, a także zainteresowani problematyką informacji, tzn. pracownicy informacji naukowej – praktycy i teoretycy: pracownicy bibliotek i ośrodków informacji naukowej, pracownicy naukowi oraz użytkownicy informacji naukowej.

Swoją działalność PTIN opiera na społecznej pracy członków, a jej zakres PTIN określony został w obowiązującym Statucie.

Działalność wydawnicza PTIN

Od roku 1993 ukazuje się kwartalnik Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) – czasopismo o charakterze fachowym i naukowym. Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły problemowe z zakresu nauki o informacji i dziedzin pokrewnych, sprawozdania z badań, omówienia działalności placówek informacyjnych, sprawozdania z konferencji, zjazdów i seminariów, recenzje i omówienia publikacji z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także informacje o działalności Towarzystwa. Ponadto zamieszczane są szerokie omówienia zakończonych prac naukowych (obronionych doktoratów) w dziedzinie informacji naukowej. Publikowane prace recenzowane są przez samodzielnych pracowników naukowych, wchodzących w skład Rady Programowej. W 2000 roku PTIN zainicjowało serię wydawniczą – „Prace PTIN”, w ramach której ukazują się tytuły prezentujące problematykę teorii i praktyki informacji naukowej i technicznej. Należą do nich:

  • Informacja i język. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Ścibora (1929-2003). Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2013, 204 s. (Prace PTIN nr 10)
  • Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2011, 215 s. (Prace PTIN nr 9)
  • Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika przy współpracy Renata Frączek. Katowice 2010, 258 s., (Prace PTIN nr 8)
  • Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2008, 390 s. (Prace PTIN nr 7)
  • Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2006, 225 s. (Prace PTIN nr 6)
  • Usługi – Aplikacje – Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s. (Prace PTIN nr 5)
  • Informacja – Wiedza – Gospodarka. Pod red. W. Pindlowej i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2001, 443 s. (Prace PTIN nr 4)
  • Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Materiały. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2000, 180 s. (Prace PTIN nr 3)
  • Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej i B. Stefaniak. Warszawa 2000, 127 s. (Prace PTIN nr 2)

Działalność organizacyjna

Od 1991 roku cyklicznie, co dwa lata, PTIN organizuje konferencję pod nazwą Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, integrującą twórców, pracowników i użytkowników informacji w celu wymiany doświadczeń, zapoznania się z nowymi tendencjami rozwojowymi w zakresie informacji oraz stosowanych technologii wymiany danych. W 2006 roku PTIN zorganizowało pierwszą konferencję Zarządzanie informacją w nauce. Kolejne spotkania odbywają się co dwa lata w Katowicach (naprzemiennie z Forum INT). Ponadto organizowane są jednodniowe seminaria naukowe i konferencje środowiskowe.

Informacje opracowano na podstawie: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Tryb dostępu: www.ptin.pl; A. Dobrowolska: Pierwsze działania na rzecz utworzenia polskiego towarzystwa informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002 nr 3-4 s. 31-37; D. Pietruch-Reizes: Dziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 3-4, s. 5-9; D. Pietruch-Reizes: Kierunki działań Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: Informacja, wiedza, gospodarka. Pod red. Wandy Pindlowej i Diany Pietruch-Reizes. Warszawa 2001, s. 54-59.)