IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE

24-25 listopada 2022 r.

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Jest mi niezmiernie miło, w roku Jubileuszu 30 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (1992-2022), zaprosić Państwa w imieniu organizatorów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej szeroko ujmowanym zagadnieniom funkcjonowania informacji w nauce z uwzględnieniem kontekstu otwartej nauki, otwartych innowacji w zmieniającym się świecie.

Zapraszamy Państwa do prezentacji wyników badań, wymiany doświadczeń w odniesieniu do procesów informacyjnych, transferu wiedzy zachodzących w systemie nauki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji naukowej i unowocześnienia komunikacji naukowej.

W ramach dwudniowego spotkania proponujemy Państwu udział w dyskusji i praktyczne omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem informacji i wiedzy w przestrzeni badań i innowacji.

Organizatorem cyklicznych konferencji ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE, odbywających się od 2006 r. co dwa lata, jest Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, współorganizatorem merytorycznym – Zakład Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym  uczelni, bibliotek naukowych tworzących system biblioteczno-informacyjny uczelni, centrów transferu wiedzy oraz instytutów naukowych, zajmujących się problemami informacji i komunikacji w nauce, transferem wiedzy i technologii do gospodarki. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sfery gospodarczej, przedsiębiorców, instytucji  samorządowych.   

W 2022 r. serdecznie zapraszamy Państwa do Krakowa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE w dniach 24 – 25 listopada.  

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ

Prezes Zarządu PTIN

Organizatorzy

Organizator konferencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Współorganizator merytoryczny:

 • Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński – przewodnicząca
 • dr hab. Renata Frączek, Politechnika Śląska
 • dr Anna Matysek, Uniwersytet Śląski
Tematyka

Przedmiotem rozważań będą zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, w szczególności:

 • procesy informacyjne zachodzące w systemie nauki – tworzenie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowej i naukowo-technicznej
 • zarządzanie informacją i wiedzą w instytucjach naukowych
 • zasoby wiedzy naukowej i technologicznej dostępne w uniwersytetach i instytucjach badawczych
 • kreowanie i użytkowanie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; bibliometria, informetria, naukometria i webometria
 • zdobywanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wiedzy jako podstawa systemu naukowo-badawczego, otwarcie dostępu do wiedzy (wyników badań naukowych), jej przepływ w społeczeństwie; zasoby wiedzy naukowej i technologicznej dostępne w uniwersytetach i instytucjach badawczych
 • biblioteki uniwersyteckie i ośrodki badawcze; tworzenie bibliotek internetowych, repozytoriów wiedzy naukowej, baz publikacji
 • otwarty dostęp do danych badawczych – problemy organizacyjne, techniczne i prawne
 • zarządzanie własnością intelektualną i transfer  wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami.
 • nowatorskie sposoby komunikacji naukowej, absorpcji wiedzy
 • infrastruktury informatyczne, informacyjne i telekomunikacyjne dla nauki
 • Zapraszamy do przesyłania propozycji referatów w odniesieniu do powyższych zagadnień tematycznych, jak również innych problemów związanych z zarządzaniem informacją w systemie nauki.
Miejsce konferencji

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, sala 0.303 (parter)

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://wzks.uj.edu.pl/

Adres:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 4

Terminy
nadesłanie formularza zgłoszeniowego (uczestnictwo z referatem) i abstraktu (400-600 słów) w języku polskim i angielskimdo 30 września 2022
akceptacja zgłoszenia referatu przez Radę Programową                          do 15 października 2022
nadesłanie formularza zgłoszeniowego (uczestnictwo bez referatu)do 31 października 2022
wniesienie opłaty konferencyjnej                                           do 31 października 2022
konferencja  24-25 listopada 2022
Program konferencji

Program konferencji Zarządzanie Informacją w Nauce