O NAS

W dniu 27 maja 1992 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń pod numerem 1385/92.

PTIN – jako samorządne stowarzyszenie o charakterze ogólnokrajowym, posiada osobowość prawną, zrzesza swoich członków na zasadzie pełnej dobrowolności, a swoją działalność opiera na społecznej pracy ogółu członków. Rejestracja PTIN była spełnieniem oczekiwań środowiska pracowników i użytkowników informacji naukowej i technicznej przekonanych o konieczności integracji działalności informacyjno-bibliotecznej.

Pełny zakres działalności PTIN określa statut oraz uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Ewentualna zmiana Statutu PTIN wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.

Pierwsze Walne Zebranie PTIN odbyło się w dniu 29 lipca 1992 r. w Warszawie. Zebranie w tajnym głosowaniu wybrało władze Towarzystwa, a mianowicie: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Kadencja władz trwa trzy lata. Siedzibą Władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

Majątek PTIN stanowią:

  • kwoty pochodzące z wpisowego i składek członkowskich
  • kwoty z dochodów wynikających z działalności Towarzystwa
  • środki z dotacji, subwencji, darowizn i od Fundacji
  • dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Towarzystwa

Gospodarkę funduszami i majątkiem prowadzi Prezydium Zarządu PTIN na podstawie preliminarza kosztów zatwierdzonego przez Zarząd PTIN.

STATUT